Karlovo náměstí Praha

V současné době lze jen stěží mluvit o Karlově náměstí jako o uceleném prostoru. Území je násilně rozděleno na tři části silniční dopravou, jejíž zvyšující se intenzita vytváří jasnou bariéru mezi jednotlivými částmi. Proto již v prvních úvahách o dané lokalitě bylo jasným cílem toto území sjednotit a nově definovat funkce, které by pomohli vrátit území svou roli náměstí. Jako místa obchodu ale především místa setkání.

Severní část - charakter náměstí lemován kavárnami, obchody atd., které v dnešní době Karlovo náměstí postrádá.

Výchozí forma - klasické obdelníkové náměstí - tvar deformován, tak aby nezamezil plynulému přechodu do jižní části, jíž jsem nechala původní funkci parku. Celkový prostor KN nepůsobí odděleně - vizuálně i funkčně se prolíná.

Dle analýzy komunikačních potřeb vytvářím síť křivek a ploch, vygenerovaných na základě hlavních komunikačních toků. Jednotlivé povrchy a proměnlivý reliéf terénu nám umožňuje svobodu pohybu. Celé území je také spojeno hlavní promenádou, která se v jistých místech zvedá, tak aby zajistila pěším plynulý průchod územím.

Koncept se snaží zachovat co největší míru zeleně vytvářející v městském prostředí, příjemné klima a stinná místa pro relaxaci. I proto v jížní části území, tedy v místě s největší mírou zeleně, jsou umístěny volnočasové aktivity. V severní části je ponechán kulturní a komerční ráz.

tým: Ing.arch.Linda Novotná
tým: Ing.arch.Pavel Šťastný
projekt: LONOCO
klient: MČ Praha 2
stav: soutěž