KNIHOVNA SKUTEČ

Urbanistické řešení :

Řešená lokalita se nachází mezi ulicemi Smetanova a Fortna na pozemcích parc.č.: 230, 2656,365, 231, 139, 2556, 2718, 2719 a 2352/35, k.ú. Skuteč.

Okolí tvoří architektonicky neucelený soubor budov. Mezi stylově nejvýraznější stavby ovlivňující architektonický koncept návrhu patří rekonstruovaný objekt muzea spolu s domem č.p. 318v ul. B. Němcové se zachovanými empírovými fasádními prvky.

Návrh hmotově respektuje a urbanisticky dotváří blok původní zástavby. Respektována je uliční čára a výšková návaznost objektu knihovny.

Tvaroslovím komunikuje s prvky dominantních domů v ul. B. Němcové (stylizovaná fabionová římsa, šambrány oken).

Ze základní architektonické hmoty vyrůstají stylizované věže, odkazující na část historické fortifikace (ul. Fortna) potažmo motiv městského znaku.

 Vnější barevné řešení objektu knihovny symbolizuje tisky tj. bělobu papíru a tiskařskou čerň. Vnitřní používá barevnosti znaku města tj. černá, bílá, červená a žlutá.

Ustupující hmota I.NP rozšiřuje stávající chodník a vytváří nutný důstojný předprostor hlavního vstupu. Jako součást vstupního prostoru je navržen i městský mobiliář se zelení oddělující prostor vstupu knihovny od komunikace. U vstupu umístěný solitér ve formě lomového kamene odkazuje na skutečské reálie.

Atrium ve vnitrobloku řešeného území je ohraničeno z jihu a západu zděným plotem navazujícím na část původní obvodové opukové zdi. Budovu knihovny ze strany atria lemují modifikované dřevěné stupně sloužící jako komunikace, terasa kavárny venkovní pobytové plochy, příležitostně i jako hlediště k protilehlému pódiu s promítacím plátnem. Solitérní odpočinková místa jsou tvořena kombinací vzrostlé zeleně, lomového kamene a mobiliáře.

Grafické prvky odkazují na účel a význam objektu. Východiskem pro grafický manuál řešeného území je hlavní nápis budovy - stylizovaný hřbet knihy (viz vizualizace).

Architektonické řešení

Objekt knihovny je navržen jako dvoupodlažní s podzemní garáží pro 22 (var. A), resp. 11 (var. B)

automobilů a technickým zázemím. Příjezd do podzemního parkoviště je řešen malou kruhovou křižovatkou z ulice Fortna. Návrh zahrnuje i protilehlou parkovací plochu v ul. Smetanova (17 park. míst) s přilehlým funkčně rozšířeným malým parkem vybaveným městským mobiliářem pro čekající.

I.NP

Hlavní vstup do budovy z ul. Smetanova příp. z -I PP. Přízemí je navrženo jako oddělení pro dospělé čtenáře. Vstupní hala obsahuje zázemí pro přístup k veřejnému internetu, výpůjční pult, úložné prostory pro návštěvníky, vstup do atria a komunikační trakt do II. NP. Stropní průhled v centrální části haly komunikuje s II. NP.

V jižním křídle odděluje vstupní halu vložená hmota sociálního zařízení. Za ním křídlo pokračuje kavárnou se zázemím, skladem a zázemím pro zaměstnance. Ke kavárně přiléha posezení ve formě zimní zahrady příp. letní otevřené terasy.

Severní křídlo obsahuje volný prostor s regály a čtecími koutky.

II.NP

Zadáním určeno jako oddělení pro dětské čtenáře. Mimo vložených hmot sociálního zařízení, přednáškového sálu a skladu je prostor koncipován jako soustava atraktivních zákoutí pro dětské čtenáře např. čtení na galerii, v síti, na pódiích apod. Na koncích jižního i severního křídla II. NP jsou umístěny výstupy venkovních teras.

tým: Ing.arch.Linda Obhlídalová
tým: Ing.Jiří Obhlídal
projekt: LONOCO_2018
klient: Město Skuteč
stav: studie